Data för demokrati
RapportenStatistikAttitydgrupperTjänsterPilotOm projektet

Kampen om värderingarna i sammanfattning

Rapporten Kampen om värderingarna ger verktyg för civilsamhället att stärka arbetet mot rasism och för demokrati och mänskliga rättigheter. På den här sidan kan du ladda ned hela rapporten eller varje kapitel för sig.
Här följer sex insikter från rapporten:

  1. Sveriges befolkning kan delas upp i sex olika attitydsgrupper när det kommer till sociokulturella frågor. Två av grupperna har en exkluderande hållning. Tillsammans utgör de 46 procent av befolkningen. Två av grupperna har en inkluderande inställning och utgör tillsammans 28 procent. Mellan dem finns två ambivalenta grupper. De utgör tillsammans 26 procent.

  2. Hälften av svenskarna anser att deras syn på invandring påverkats negativt av det stora flyktingmottagandet under 2015.

  3. En tydlig majoritet, 61 procent, tycker att integrationen fungerar ganska eller mycket dåligt.

  4. Ungefär varannan utlandsfödd uppger att de utsatts för rasism under det senaste året. Mer än var tredje av de som är födda i Sverige med utrikesfödda föräldrar har utsatts. Hälften av svenskarna uppfattar rasism som ett stort problem i Sverige idag

  5. Drygt en tredjedel av svenskarna stämmer in i påståendet att islam utgör ett hot mot den västerländska civilisationen. Tre av tio ställer sig negativa till att någon i ens familj har en partner med muslimsk bakgrund.

  6. Ungefär var tredje svensk håller med om flera typiska konspirationsteoretiska påståenden.

Ladda ned rapport


Så gick vi tillväga

Den här rapporten baseras på en enkätundersökning som genomfördes i november 2021. Totalt samlades 4 000 svar in. Urvalet för undersökningen var personer folkbokförda i Sverige som vid undersökningens start var mellan 18 och 74 år. Datan samlades in genom webbenkäter som besvarades av en slumpmässigt rekryterad panel. Resultatet har viktats och genomgått en bortfallsanalys.

I arbetet med att ta fram enkäten har vi rådgjort med ett akademiskt råd. Enkäten togs fram och kvalitetssäkrades med hjälp av opinionsmätningsföretaget Ipsos, som även ansvarade för datainsamlingen.

Genom så kallad attitydsegmentering har vi delat in befolkningen i olika grupper utifrån deras attityder. Genom en genom så kallad klusteranalys har vi delat in populationen i mindre undergrupper baserat på ett antal utvalda variabler och synliggör på så sätt vilka de centrala skiljelinjerna inom befolkningen är. Vi har vi baserat vår analys på sex sådana grupper.

Vi har även gjort en uppskattning av hur grupperna är fördelade geografiskt. Det har gjorts genom en metod som kallas för MrP (Multipel regression med poststratifiering). För en mer utförlig beskrivning av datainsamling, metod samt referenser till tidigare studier och undersökningar se Metodbilagan.

Attitydgrupper

Se alla

Om Expo

Expo.se © Stiftelsen Expo
Stockholm Ansvarig utgivare: Daniel Poohl
Stf ansvarig utgivare: Anna Fröjd
All information på expo.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa vid citering.

Kontakt

E-post: info@expo.se
Postadress: Box 12119, 102 23
Stöd vårt arbete mot rasism Bankgiro: 5453-3971
Swish: 123 271 02 59
Om cookies